Vodič za ruralni turizam

Tema:

Finansije

Tema:

Finansije

Identifikujte svoje finansijske ciljeve

Proverite svoju finansijsku sposobnost tako što ćete odgovoriti na ova pitanja:

 • Da li imam gotovinu da započnem posao?
 • Hoću li morati da zatražim kredit?
 • Da li mi odgovara da pozajmim novac?

Procena vaših finansijskih sredstava može biti komplikovana. U većini slučajeva, dobra ideja može biti da uključite druge članove porodice i spoljne stručnjake, koji mogu da vam pomognu u donošenju te odluke.

Izvori finansiranja

Jedno od najvažnijih pitanja u svakoj analizi za bavljenje ruralnim turizmom je na koji način će se obezbediti potrebna finansijska sredstva. 

Izvori finansiranja mogu biti:

 • Interni / Eksterni
 • Bespovratni / Povratni
 • Privatni / Javni
 • Domaći / Strani

Neki od mogućih izvora finansiranja mogu biti:

Samofinansiranje (Samofinansiranje predstavlja način finansiranja u kome se angažuju sopstveni izvori sredstava nastali kao rezultat prethodnog poslovanja, kroz akumulirani dobitak, odnosno štednju; najjeftiniji i najsigurniji izvori finansiranja, koji omogućavaju najveći stepen samostalnosti)

Kreditiranje (Uglavnom kroz kredite komercijalnih banaka koji su dostupni za različite namene; u poslednjih nekoliko godina banke su produžile rokove otplate i blago povećale maksimalne iznose kredita ali beleži se povećanje kamata i pratećih troškova; globalna finansijska kriza utiče da banke  primenjuju mnogo konzervativniju politiku kreditnog finansiranja; dobijanje kredita je postalo mnogo teže i zahtevnije jer banke zahtevaju vrlo temeljitu analizu sposobnosti komitenta)

Zajednčka ulaganja (engl. joint venture je poseban način ulaganja od strane dva ili više nezavisnih preduzeća ili lica koji zajednički ulažu sredstva u određenu poslovnu aktivnost. To je specifičan oblik povezivanja udruživanjem kapitala na nekom zajedničkom projektu odnosno poduhvatu, ili u nekom obliku poslovne saradnje)

– Strane direktne investicije (Ulaganje stranog lica u domaće pravno lice sa kojim strani ulagač stiče udeo ili akcije u osnovnom kapitalu tog pravnog lica (preduzeća); drugim rečima, strane direktne investicije označavaju ulaganje stranog kapitala od strane investitora rezidenta (preduzeća) jedne zemlje u rezidenta (preduzeće) druge zemlje radi ostvarivanja zajedničkih interesa).

– Lizing (Lizing predstavlja jedan od načina finansiranja i ulaganja u osnovna sredstva za tačno određeni predmet, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima i bankarskim kreditima, suština lizinga je da korisnik ne postaje vlasnik osnovnog sredstva sve dok u potpunosti ne izmiri troškove lizinga; reč lizing potiče od engleske reči lease što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup).

– Donacije (Dar u formi novca, sredstava, vlasništva ili usluga)

– Javno privatna partnerstva (Javno-privatno partnerstvo definiše se kao oblik saradnje između privatnih i javnih partnera koji zajedno rade na implementaciji investicionih projekata i pružanju javnih usluga; pretežno se odnose na izgradnju i korišćenje infrastrukture)

– Investicioni fondovi (Investicioni fondovi su oblik kolektivnog ulaganja koji ima za cilj da prikupi sredstva više investitora i plasira ih na tržište kapitala, tako što će kupiti akcije kompanija, obveznice i drugo, najčešće sa ciljem da im uveća vrednost, a zatim ih proda sa ciljem ostvarenja profita).

– Fondovi Evropske unije (EU finansira niz projekata i programa; primenjuju se stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava je pod stalnim nadzorom; financijska sredstva EU-a dostupna su u različitim oblicima: kao bespovratna sredstva koja se obično dodeljuju nakon javnih poziva, poznatijih kao pozivi za podnošenje predloga projekata, subvencije kojima upravljaju nacionalna i regionalna tela, zajmovi, jemstva i vlasnički kapital kao oblici finansijske pomoći za podršku politikama i programima EU itd.)

Podrška države (subvencije, podsticaji, premije, regresi, kreditna podrška iz sredstava državnog ili budžeta lokalne samouprave)

Hartije od vrednosti (Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende; hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzuje potencijalnom zaradom).

Alternativni izvori: crowdfunding, poslovni anđeli… (Novi oblici finansiranja koji su različiti po nameni i svojim oblicima; Crowdfunding je po način finansiranja projekata kroz prikupljanje više malih iznosa novca od mnoštva ljudi, najčešće putem interneta; poslovni anđeli su pojedinačni investitori koji pružaju finansijsku podršku malim strat-up firmama ili preduzetnicima).

Postavite realistične ciljeve za očekivane prihode

Izdvojite vreme da identifikujete koji su vaši očekivani prihodi. Oni mogu biti sledeći:

 • Da budete rentabilni ili ostvarite profit u prvoj godini.
 • Obezbedite dodatni prihod dok puno radno vreme radite na gazdinstvu.
 • Da zaradite sav svoj prihod (vašeg domaćinstva) od poljoprivrede (unutar određenog vremenskog okvira)
 • Zadovoljiti trenutne i dugoročne potrebe porodice (školarina, zdravstveno osiguranje, penzija)
 • Da povećate prihod od gazdinstva dovoljno da omogućite vašoj deci da postanu partneri u poslu na imanju.

Izvori prihoda u ruralnom turizmu

Ruralni turizam se promoviše kao način za ostvarivanje dodatnog prihoda za poljoprivredna gazdinstva, a takođe, postoji i dosta načina da se ostvari prodaja. 

Najbolji način da se pokaže kako se tokovi prihoda i novi troškovi balansiraju kako bi se obezbedio novi izvor profita jeste biznis plan ruralnog turizma.

Neki od izvora prihoda mogu biti:

 • Ulaznice za događaje
 • Naknada za obilazak – turističke ture
 • Prodaja svežih poljoprivrednih proizvoda 
 • Prodaja prerađenih poljoprivrednih proizvoda
 • Prodaja suvenira
 • Naknada za sticanje veština – radionice
 • Naknada za degustaciju
 • Iznajmljivanje objekta
 • Smeštaj
 • Ishrana

Za sve naknade koje naplaćujete je važno da ih pružate u skladu sa važećim standardima i da proverite da li je njihovo naplaćivanje u skladu sa važećim propisima. 

Ulaznice za događaje

Turisti su spremni da plate ulaznicu da prisustvuju događajima ili da učestvuju u događajima. Imajte na umu da su turisti su spremni da plate ulaznicu za neko jedinstveno iskustvo. Ulaznica se može naplatiti za događaje i aktivnosti. U ruralnom turizmu se može organizovati niz događaja. Od berbe grožđa, kosidbe, biciklističkih trka takmičenja u gađanju lukom i strelom, trka čamcima, folklornih predstava pa sve do muzičkih festivala ili obeležavanja nekog autentičnog običaja, praznika ili drugog značajnog datuma.

Cena ulaznica se može formirati na više načina:

 • Odrasli mogu da plaćaju jednu cenu a deca i penzioneri drugu, nižu cenu 
 • Mogu se uvesti popusti za grupe
 • Može se dati popust uz uslov kupovine nekih proizvoda na farmi ili korišćenja smeštaja.

Može se dati popust uz uslov kupovine nekih proizvoda na farmi ili korišćenje smeštaja.

Naknada za turističke ture

Naknada za obilazak omogućava turistima da obiđu vašu farmu u pratnji vodiča. Vodič možete biti vi, ili neko drugi ko ima dovoljno znanja o vašoj farmi.  Turisti koji su spremni da plate ovu naknadu obično žele da upoznaju autentičnost života i rada na farmi, neke detalje proizvodnih procesa, tehnološke specifičnosti i druga jedinstvena iskustva koja im može ponuditi vaša farma.

Naknada za obilazak se može formirati na više načina:

 • Odrasli mogu da plaćaju jednu cenu a deca i penzioneri drugu, nižu cenu. 
 • Mogu se uvesti popusti za grupe
 • Može se dati popust ili besplatna tura uz kupovinu proizvoda sa farme.
Prodaja svežih poljoprivrednih proizvoda

Jedan od razloga za dolazak turista na farmu je da kupe sveže poljoprivredne proizvode po proizvođačkim cenama. Osim direktne prodaje svežih proizvoda, možete uvesti i kategoriju „izaberi-uberi“ gde turista sam bere svoje proizvode. Kako je sve veće interesovanje za zdravu hranu, i kako ljudi sve više žele da znaju od koga šta kupuju, ova vrsta prihoda ima sve veću perspektivu.

Prodaja prerađenih poljoprivrednih proizvoda

Mnoge farme sve više rade na proširenju prodaje svojih proizvoda sa dodatom vrednošću. Ovde može da spada sve ono što možete da preradite na svojoj farmi, odnosno svi prerađeni proizvodi od poljoprivrednih proizvoda (sir, maslac, pekmez, kompot, ceđeni sokovi, kiseli proizvodi, suvo voće, sosevi, namazi itd). Razmislite da deo ovih proizvoda ponudite i u formi suvenira, odnosno poklona. 

Prodaja suvenira

Zašto vaša farma ne bi imala svoje suvenire? Zašto na vašoj farmi ne bi prodavali i suvenire vezane za region u kojem se nalazite? Poželjno je pre svega imati autentične suvenire koji su vezani za vašu farmu i koji su tu napravljeni: ukrase, rukotvorine, seoske antikvitete itd. Uvek uz njih možete dodati i klasične suvenire: kape, majice, priveske itd. 

Naknada za sticanje veština – radionica

Smisao održavanja radionica na farmi je da se naplati naknada za iskustvo i ekspertiza. Mogućnosti različitih edukacija su gotovo neograničene.  Turisti vole da ostanu aktivni i budu angažovani na sticanju novih znanja i veština. Edukativne radionice možete organizovati na različite teme, kao što su na primer: kulinarska radionica, priprema proizvoda za poneti, šišanja ovaca, predenje vune, košenje sena, rezbarenje tikve, pletenje korpi,  pravljenje ćumura itd. 

Kao i druge naknade, i naknada za radionice se može formirati na različitim principima, kao što je na primer u zavisnosti od broja učesnika ili na neki drugi način.

Naknada za degustaciju

Degustacija se može organizovati za gotovo sve ono autentično što proizvodite na farmi. Osim degustacija vina ili rakije, degustacije možete organizovati i za mnoge druge proizvode. Farme koje uzgajaju ili proizvode neke autentične jestive proizvode mogu razmisliti o naplati zasnovanoj na iskustvu degustacije. Tako na primer, voćnjak može ponuditi degustaciju starih sorti jabuka ili šljiva. Ako proizvodite mleko, možete ponudi degustaciju sireva, namaza i drugih proizvoda od mleka. Ako već sušite meso za svoje potrebe možete ponuditi degustaciju proizvoda od mesa. Važno je da prostor za degustaciju bude čist, uredan i da je higijena  skladu sa svim propisima. 

Cena se uobičajeno formira po osobi. Učesnicima degustacije možete dati neki popust za kupovinu proizvoda. 

Iznajmljivanje objekata

Još jedan način na koji farma može da zaradi novac od posetilaca je izdavanje farme, nekih njenih delova ili objekata na farmi. Prazna štala se može koristiti za časove igranja, manje svadbe, porodična okupljanja, rođendane, verske događaje, sastanke i slično. Praznu štalu ili drugi objekat možete iznajmiti i drugima koji se bave turizmom za neke njihove događaje ili aktivnosti. Lep travnjak se može iznajmiti za piknik, kao izletište ili za druge posebne događaje.

Obratite pažnju da sve što iznajmljujete bude čisto i uredno, da postoji pristup vodi i toaletu. 

Cenu možete formirati po vremenu korišćenja (sat, pola dana, ceo dan) ili po osobi.

Smeštaj

Smeštaj možete ponuditi u bilo kojoj strukturi koja je u skladu za propisima i koja je kategorisana. To može biti i soba, apartman, kuća, šator, prikolica, velika bačva i slično. Smeštaj treba da ma adekvatno kupatilo, toalet i ostale prateće sadržaje, u skladu sa svojom kategorizacijom.  

Naknadu možete formirati po jedinici (sobi) ili po osobi. Ne zaboravite popuste za decu. 

Ishrana

Osim što turisti treba da jedu, oni obično vole da jedu domaću i autentičnu hranu. Ponudite im nešto od toga, u skladu sa Vašim mogućnostima za pripremu hrane. Cenu možete formirati po obroku, po grupi ili na neki drugi način.

Biznis plan

Biznis plan treba da odgovori na pitanja kao što su „o kakvoj ideji (poslovnom planu) se radi“ i „da li ta ideja može biti uspešna (dovesti do ekonomske dobiti) na tržištu“.

Biznis plan se sastoji iz nekoliko delova koji detaljnije analiziraju vašu ideju za ruralni turizam. 

Osnovni elementi biznis plana su sledeći:

 • opis biznis ideje, šta je vaš glavni proizvod/usluga, ko su glavni kupci
 • analiza tržišta (postojeća ponuda, konkurencija, karakteristike vaših kupaca (turista), kanali distribucije, analiza vaših cena
 • analiza lokacije
 • potrebna ulaganja i njihova dinamika kao i izvori finansiranja
 • finansijske projekcije poslovanja u narednom periodu (budući prihodi i rashodi)
 • analiza rizika

 U prvom delu Biznis plana definišite:

 • Šta je vaš glavni proizvod ili usluga?
 • Ko su kupci usluga ili proizvoda i šta ih karakteriše?
 • Koja su vam prethodna znanja I iskustva?
 • Da li raspolažete sa posebnim veštinama ili prednostima koje omogućavaju uspešno bavljenje poslom?
 • Koje su vaše slabe strane u obavljanju posla?
 • Koje su očekivane promene okruženja (mikro i makro) u budućnosti?

Na osnovu informacija koje ste dobili možete videti gde se nalazi vaša ideja, odnosno koje su vaše prednosti, a na kojim stvarima treba još da radite.

Analiza tržišta ima za cilj da utvrdi najvažnija kretanja na tržištu koje su predmet vašeg poslovnog poduhvata. Pokušajte da sagledate:

 • Kakva je ponuda i potražnja u ruralnom turizmu;
 • Kakva je konkurencija sada i potencijalno u budućnosti;
 • Karakteristike ruralnih turista (ko su kupci i kakve navike i očekivanja imaju);
 • Mogući kanali distribucije vašeg proizvoda ili usluge prema kupcima;
 • Kako će se tržište ruralnog turizma razvijati u budućnosti;
 • Da li je vaš proizvod ili usluga specifična u odnosu na bliže i dalje konkurente;
 • Visine cena

Ovim informacijama možete oceniti u kojoj će poziciji biti vaša ideja kada se pojavi na tržištu.

Detaljno sagledajte elemente koji slede. Oni će vam biti od koristi pri pružanju turističke usluge ili prodaji proizvoda:

 • Specifičnost – šta je drugačije u vašem proizvodnom procesu ili pri pružanju vaše turističke usluge u odnosu na konkurente;
 • Iskustvo – specifična iskustva nosioca ideje kao dodatne prednosti;
 • Lokacija – analiza lokacije kao jednog od najvažnijih elemenata
 • Pravna regulativa – sagledavanje propisa kojima se reguliše poslovanje privrednih subjekata u ruralnom turizmu i njihovi mogući različiti statusi.

Nakon ove analize dobićete informacije na osnovu kojih možete unaprediti vašu uslugu ili proizvod, kako bi vaša ponuda bila što konkurentnija.

Pri sagledavanju investicionih mogućnosti i izvora finansiranja, važno je uraditi sledeće: 

 • Analizirati potrebna ulaganja i vremensku dinamiku realizacije;
 • Razmotriti raspoložive izvore finansiranja za pokretanje poslovne ideje, odnosno investicija, kao i troškova tih izvora (npr. kamate za kredite);
 • Odrediti strukturu finansiranja poslovnog poduhvata i, ukoliko projekat podrazumeva korišćenje spoljnih sredstava, proračuna plana otplate kredita.

Osnovni problem investicione odluke vezan je za razliku između ulaganja danas i očekivanja dobiti u budućnosti. U tom smislu sagledavaju se i analiziraju pretpostavke na kojima su zasnovane finansijske projekcije poslovanja, a one posebno uključuju:

 • Pretpostavke i projekciju prodaje – očekivani prihod dobija se na osnovu pretpostavki o broju vaših proizvoda i usluga i njihovoj strukturi, ceni  i sezonskim oscilacijama cena, različitim posredničkim naknadama i oporezivanju usluga i proizvoda;
 • Pretpostavke i projekciju ukupnih i pojedinih troškova – posebno se analiziraju troškovi kao što su troškovi vezani uz pružanje usluga (varijabilni troškovi), ali i oni koji ne zavise od broja pruženih usluga (fiksni troškovi). U okviru varijabilnih troškova sagledavaju se troškovi radne snage (čak i ako se posao vodi porodično i nema novčanih izdataka na troškove zaposlenih, o količini utrošenog vremena valja voditi računa barem iz razloga što to vreme se može iskoristiti i drugačije), troškovi sirovina i materijala za pripremu hrane i pića, troškovi sitnog i potrošnog inventara, troškovi održavanja. Kada je reč o fiksnim troškovima, uz amortizaciju i različite komunalne naknade utvrđuje se trošak spoljnih izvora finansiranja sredstava za investicije (trošak kamata i anuitet);
 • Sagledavanje mogućih odstupanja od pretpostavljenih iznosa i količina vezanih i uz prihode i uz troškove.

Nakon toga se povezuju se projektovani prihodi i troškovi kao i uticaj različitih poreza i sagledavaju ukupni efekti poslovanja na osnovu:

 • odnosa dobiti i gubitka, odnosno neto dobiti,
 • novčanog toka koji utvrđuje raspoloživi novac nakon podmirivanja kreditnih obaveza

U izračunavanje se uključuju i moguća odstupanja od planiranih veličina.
Projekcija odnosa dobiti i gubitka i novčanog toka temelj je za procenu isplativosti ulaganja i pokretanja poslovnog poduhvata.

Konačno, neophodno je sagledavanje najvažnijih rizika poslovne ideje, i to onih na koje je moguće uticati (na primer rizici vezani za prodaju, broj posrednika i sl.) kao i onih koji dolaze iz šireg okruženja i na koje nije moguće uticati (npr. porezi, saobraćajna dostupnost i brojni drugi).

I nakon svih ovih analiza dobijate potpunu sliku o vašoj poslovnoj ideji i ta kompletna slika se zove poslovni ili biznis plan. Ako vam poslovni plan kazuje da treba da nastavite dalje da radite na realizaciji vaše ideje, onda treba pristupiti prikupljanju finansijskih sredstava koji su neophodni za konkretnu realizaciju vaše ideje.

⇥ PREUZMITE MODEL BIZNIS PLANA

Vrh strane

Izbor teme:

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA VAŠE LOKACIJE

Test: PROCENA TURISTIČKOG POTENCIJALA REGIONA

Test: LIČNA PROCENA