Vodnik za podeželski turizem

Tema:

Finance

Tema:

Finance

Določite svoje finančne cilje

Pomembno je razumeti povezavo med dobro idejo in finančno izvedljivo idejo. Preverite svoje osebne finance in začnite vaš novi podvig brez večjih dolgov. Za začetek vaše poslovne poti je potrebno izdelati poslovni načrt v katerem analiziramo ekonomsko okolje v katerega vstopate. Analizirati je potrebno trg in konkurenco. Za poglobljeno analizo naše podjetniške ideje lahko naredimo tudi SWOT analizo v kateri raziščemo prednosti in slabosti, ki izhajajo iz notranjosti vašega podjetja in priložnosti in nevarnosti, ki so zunanjega izvora in se nanašajo na okolje. 

Poiščite svojo cono vašega finančnega ugodja tako, da odgovorite na ta vprašanja:

 • Ali imamo zagotovljena finančna sredstva za zagon podjetja?
 • Ali bomo morali pridobiti posojilo in ali imamo vse pogoje, da ga pridobimo?
 • Kaj moramo storiti, da bomo zmogli plačevati vse obveznosti vezane na kredit?

Ocenjevanje vaših finančnih virov je lahko težavno. V večini primerov je dobro vključiti tudi finančne strokovnjake, ki vam pomagajo oceniti vaš poslovni načrt in ga uskladiti z vašo začetno investicijo. 

Viri financiranja

Eno najpomembnejših vprašanj na katerega moramo poiskati odgovor je, kako zagotoviti potrebna finančna sredstva. S tem namenom je potrebno izdelati poslovni načrt oz. stroškovnik, ki bo opredelil velikost investicije in višino potrebnih sredstev za realizacijo projekta. To vam bo realno pomagalo načrtovati količino sredstev, ki jih potrebujete za zagon podeželskega turizma. Izkoristite tudi različne vire financiranja in se za to obrnite na ustrezne strokovne službe. Viri financiranja so lahko lastni oz. notranji, lahko pa del sredstev poiščemo tudi s pomočjo javno zasebnih partnerstev ali različnih nepovratnih sredstev za razvoj turizma na podeželju. 

Nekateri možni viri financiranja so lahko:

Viri financiranja so lahko:

– Notranji / zunanji

– Nepovratni/povratni

– Zasebni / javni

– Domači/tuji

 • Samofinanciranje – je način financiranja, pri katerem se uporabljajo lastna sredstva. Sredstva so rezultat prejšnjega poslovanja oz. vaših prihrankov. Gre za najcenejšo in najbolj varno obliko financiranja, ki omogoča največjo stopnjo neodvisnosti. 
 • Posojila in krediti – najamemo jih preko bančnih institucij. Pri tej obliki sprejmemo riziko morebitne spremenljive obrestne mere in druge stroške, ki lahko predstavljajo dodatno finančno breme. Potrebno je preveriti pogoje in pridobiti ponudbe različnih bank, da dobimo najbolj optimalno verzijo. 
 • Skupna vlaganja – sklenete lahko sodelovanje dveh ali več samostojnih podjetij oz. oseb, ki skupaj vložijo sredstva v določeno poslovno dejavnost (»joint venture«). 
 • Neposredna tuja naložba – gre za obliko finančne naložbe pri kateri deležnik vstopi kot vlagatelj in pridobi delež (v obliki delnic) pravne osebe (podjetja). Neposredna tuja naložba pomeni naložbo, ki jo izvede tuji vlagatelj in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • Lizing – je oblika financiranja nakupa oziroma najema, običajno sredstev večjih vrednosti, ki kupcu omogoča, da plačuje za sredstvo v obrokih na določeno obdobje. Poznamo dve vrsti lizinga, in sicer finančni in poslovni lizing oziroma najem. Bistvo lizinga je v tem, da uporabnik pridobi lastništvo sredstev šele, ko v celoti poplača stroške lizinga. Beseda leasing izvirno pomeni najeti, dati v zakup.
 • Donacije – za vašo podjetniško idejo lahko pridobite donacijo.
 • Javno-zasebno partnerstvo – je opredeljeno kot oblika sodelovanja med zasebnimi in javnimi partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi investicijskih projektov in zagotavljanju javnih storitev.  Nanašajo se predvsem na gradnjo in uporabo infrastrukture.
 • Investicijski skladi –  oblika kolektivnega vlaganja, katerega cilj je zbiranje sredstev več vlagateljev in njihovo plasiranje na kapitalski trg, in sicer tako, da kupujejo delnice podjetij, obveznice in drugo, običajno z namenom povečanja njihove vrednosti, in jih nato preprodajajo za dobiček
 • Sredstva Evropske unije –  s pomočjo razvojnih institucij lahko spremljate razpise in programe, ki jih razpisuje EU za razvoj podeželja. Pridobite lahko celo do 80 % zagonskih sredstev, ki so nepovratna. Lahko se prijavite tudi na razpise državne podpore. Razpisi med seboj variirajo po stopnji sofinanciranja in zahtevnosti vodenja dokumentacije. 
 • Državna podpora – za vašo podjetniško idejo lahko zaprosite v okviru različnih oblik državnih podpor. 
 • Vrednostni papirji – listine, ki zagotavljajo plačilo denarja, obresti, zaslužka ali dividende; vrednostni papirji v ožjem pomenu so naložbeni instrumenti, tj. tisti vrednostni papirji, pri katerih obstaja naložbeno tveganje, ki se kompenzira z morebitnimi zaslužki.
 • Alternativni viri – gre za nove oblike financiranja, ki se je razmahnila s širjenjem družabnih omrežjih. Zagonska sredstva za vašo podjetniško idejo lahko pridobite tudi na spletnih straneh kot so GoFundMe. Manjša start up podjetja velikokrat podprejo tudi ti. poslovni angeli, ki podprejo inovativne poslovne ideje.

Lastna sredstva

Vlaganje lastnih sredstev, ob predpostavki, da so na voljo, je najhitrejša pot do realizacije projekta za razvoj vašega turizma na podeželju. Pristop je najmanj tvegan, saj pri tem ni obveznosti vračanja obrokov kredita in ostalih stroškov povezanih s tem. S tem se izognemo tudi obremenitvi nepremičnin s hipotekami, ki so pogosto pogoj za pridobitev posojila. Gre za najcenejši način investiranja, saj ni obremenjen z obrestmi in drugimi stroški. Najenostavneje povedano, vlaganje lastnih sredstev, če je le mogoče, je najboljši način, saj na samem začetku poslovanja, ko prihodki niso redni in varni, niste obremenjeni s čimprejšnjim povračilom naložbe. Lastnih sredstev žal zelo pogosto ni ali pa jih vsaj ni dovolj, zato je treba poseči po dodatnih virih financiranja.

Posojila

Za uresničitev katerega koli podjetniškega podviga, pa tudi za nastanek ali izboljšanje vašega turističnega produkta je najpogostejši vir posojilo, bodisi neposredno najeto pri bankah bodisi preko programov, ki jih subvencionirajo ministrstva ali različne organizacije oz. programi. Če je možno je zagotovo najboljše izbrati najcenejše posojilo, ki ima najnižjo obrestno mero in stroške odobritve kredita. 

Različne oblike donacij in nepovratnih sredstev

Če potrebujete manjšo vsoto denarja za začetek poslovanja in oblikovanje vašega novega turističnega produkta na podeželju, si lahko poskusite zagotoviti sredstva preko različnih programov, ki jih ponujajo v obliki nepovratnih sredstev. Pridobite lahko celo do 80 % zagonskih sredstev, ki so nepovratna. Lahko se prijavite tudi na razpise državne podpore. Razpisi med seboj variirajo po stopnji sofinanciranja in zahtevnosti vodenja dokumentacije. Velja opozoriti, da gre včasih za zapletene postopke, časovni okvir, ki ni vedno v skladu z vašimi potrebami, in nujnost, da se ta sredstva porabijo izključno namensko, v skladu s pravili programa in objavljenega razpisa. 

Država, običajno preko pristojnih ministrstev, izvaja več programov za spodbujanje razvoja podjetništva s finančno podporo (npr. za začetnike v podjetništvu). Največ razpisov za razvoj turističnih produktov na podeželju lahko zasledimo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Evropski sklad za razvoj podeželja) in pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (Evropski sklad za regionalni razvoja). Prek tovrstnih programov država ponuja nepovratna sredstva v določenem odstotku celotne investicije. Posebni pogoji so določeni posebej za vsak posamezni program in javni poziv. Običajno so postopki za pridobitev teh sredstev razmeroma enostavni, pomoč in podporo pri prijavi pa nudijo številne institucije in organizacije (npr. regionalne razvojne agencije).

Poleg tega ima država tudi posebne programe za podjetnice in mlade, za razvojne projekte, samozaposlitev itd. Manjše zneske nepovratnih sredstev lahko pridobimo tudi na občinskih razpisih. 

Dejstvo je, da je razmeroma težko dobiti posojilo za ustanovitev podjetja, če še nimate predhodnih poslovnih rezultatov in tako imenovane dobre kreditne zgodovine. Načeloma velja, da banka želi videti, da ste v določenem poslu že uspešni, preden pokaže pripravljenost na tveganje. 

Če želite začeti s svojim podjetjem vam svetujemo, da postopate v naslednjih korakih:

 • Obiščite poslovno banko ali drugo finančno organizacijo in preverite finančne možnosti najem kredita. 
 • Preverite možnosti najema oprema preko leasing sistemov.
 • Poiščite pomoč lokalnih razvojnih agencij, ki vam lahko svetujejo pri prijavi vaše podjetniške ideje na državne ali EU instrumente financiranja. 
 • Samofinanciranje z lastnim varčevanjem ali drugimi osebnimi naložbenimi mehanizmi.
 • V primeru ugodnega financiranja razmislite o kreditu in privarčevana sredstva shranite za nujne primere.

Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in slabosti. Če zaprosite za kredite poslovnih bank, subvencionirane kredite ali sredstva iz državnih ali EU razpisov, boste zelo verjetno potrebovali poslovni načrt.

Organizacije ali programi, ki ponujajo sredstva, imajo lahko svojo obliko poslovnega načrta, ki se lahko razlikuje v nekaterih podrobnostih, ali pa od vas zahtevajo poslovni načrt v prosti obliki. Izdelavo poslovnega načrta lahko zaupate specializirani organizaciji ali posamezniku, lahko pa ga izdelate sami. V bistvu, ko imate v glavi jasno predstavo o svojem bodočem poslu, izdelava poslovnega načrta ni preveč zapletena, ko ga enkrat sestavite, pa ga zlahka prilagodite zahtevani obliki, saj imajo vsi poslovni načrti podobne elemente.

Poslovni načrt

Poslovni načrt je eden izmed najbolj pomembnih dokumentov pri vstopu v podjetništvo. Poslovni načrt je sestavljen iz več delov, ki podrobneje analizira vaše novo podeželsko podjetje in potreben finančni okvir. 

Poslovni načrt naj odgovori na vprašanja, kot sta »za kakšno poslovno idejo gre« in »ali je ta ideja lahko uspešna (privede do dobička) na trgu«.

Poslovni načrt je sestavljen iz več delov, ki podrobneje analizirajo vašo idejo o kmečkem turizmu.

Osnovni elementi poslovnega načrta so naslednji:

 • Opis poslovne ideje: kaj je vaš glavni izdelek/produkt ali storitev in kdo so vaše glavne stranke.
 • Analiza trga (obstoječa ponudba, konkurenca, lastnosti vaših strank (turistov, dnevnih obiskovalcev), distribucijski kanali, analiza vaših cen.
 • Analiza lokacije.
 • Potrebne investicije in njihova dinamika ter viri financiranja.
 • Finančne projekcije poslovanja v prihodnosti (bodoči prihodki in odhodki).
 • Analiza tveganja.

V prvem delu poslovnega načrta opredelite:

 • Kateri je vaš glavni izdelek, produkt ali storitev?
 • Kdo so kupci storitev ali izdelkov in kaj jih označuje, kaj je za njih značilno?
 • Kakšna so vaša predhodna znanja in izkušnje?
 • Ali imate posebne veščine ali prednosti, ki vam omogočajo uspešno opravljanje načrtovanega dela?
 • Katere so vaše slabosti pri opravljanju dela?
 • Kakšne so pričakovane okoljske spremembe (mikro in makro) v prihodnosti?

Na podlagi teh informacij lahko vidite, ali je vaša ideja izvedljiva, katere so vaše prednosti in katere vidike morate še izboljšati.

Tržna analiza je namenjena ugotavljanju najpomembnejših tržnih trendov, ki so predmet vašega poslovnega podviga. Poskusite analizirati:

 • Kakšna sta ponudba in povpraševanje na področju podeželskega turizma v vaši okolici.
 • Kdo je vaša konkurenca in koliko le te pričakujete v prihodnosti?
 • Značilnosti turistov na podeželju (kdo so kupci in kakšne navade in pričakovanja imajo).
 • Možni distribucijski kanali vašega izdelka ali storitev strankam.
 • Kako se bo trg podeželskega turizma razvijal v prihodnje.
 • Ali je vaš izdelek ali storitev specifičen v primerjavi s konkurenti.
 • Raven cen.

S temi informacijami lahko hitro ocenite ali položaj vaše podjetniške ideje v obliki podeželskega turizma na trgu. 

Tržna analiza je namenjena ugotavljanju najpomembnejših tržnih trendov, ki so predmet vašega poslovnega podviga. Spodaj navajamo še nekaj dejstev, katera velja preveriti preden začnete z vašo podjetniško idejo in prodajo produktov in storitev. 

 • Specifičnost – kaj je v vašem produktu ali pri izvajanju vaše turistične storitve drugačno od konkurence.
 • Izkušnje – ali imate kakšne posebne izkušnje, ki bi vam koristile pri vaši poslovni poti?
 • Lokacija – analiza lokacije kot enega najpomembnejših elementov.
 • Zakonska ureditev – pregled zakonskih ureditev v podeželskem turizmu in njihovi možni učinki na vašo idejo (pridobivanje certifikatov, HACCP …).

Po tej analizi boste prejeli informacije, na podlagi katerih lahko izboljšate svojo storitev ali izdelek, tako da bo vaša ponudba čim bolj konkurenčna.

Pri razmišljanju o naložbenih priložnostih in virih financiranja je pomembno upoštevati naslednje:

 • Analizirati potrebne investicije in dinamiko realizacije.
 • Upoštevati razpoložljive vire financiranja za ustanovitev poslovne ideje in stroške teh virov (npr. obresti za posojila).
 • Določiti strukturo financiranja poslovnega podviga in, če projekt vključuje uporabo zunanjih sredstev, izračun odplačilnega načrta kredita.

Na podlagi zbranih informacij v poslovnem načrtu in zgoraj navedenih dodatnih dejstev, lahko svoj izdelek, produkt oz. storitev še izboljšate in ga naredite konkurenčnejšega.

Osnovni problem odločitve o vaši naložbi je povezan z razliko med naložbo danes in pričakovanjem dobička v prihodnosti. V tem smislu je treba pregledati in analizirati predpostavke, na katerih temeljijo finančne projekcije poslovanja, in to zlasti vključuje:

 • Predpostavke o projekciji prodaje – pričakovani prihodki na podlagi predpostavk o številu vaših produktov in storitev ter njihovi strukturi, cenah in sezonskem nihanju cen, raznih posredniških provizijah in obdavčitvi storitev in produktov.
 • Predpostavke in projekcije stroškov – ločeno je treba analizirati stroške, kot so stroški, povezani z zagotavljanjem storitev (variabilni stroški), pa tudi tiste, ki niso odvisni od števila opravljenih storitev (fiksni stroški). Med variabilne stroške sodijo stroški dela (tudi če podjetje vodi družina in ni denarja za stroške zaposlenih, je treba količino porabljenega časa upoštevati vsaj zaradi tega, ker se ta čas lahko porabi drugače), stroški surovin in materiala za pripravo hrane in pijače, stroški zalog, stroški vzdrževanja. Pri fiksnih stroških je treba poleg amortizacije in raznih komunalnih dajatev ugotoviti še stroške zunanjih virov financiranja investicij (obresti in anuitete).
 • Pregled morebitnih odstopanj od predvidenih zneskov in količin tako pri prihodkih kot pri odhodkih.

Nato je treba primerjati predvidene prihodke in odhodke ter vpliv različnih davkov in pregledati skupne učinke poslovanja na podlagi:

 • Razmerje dobička in izgube, tj. čisti dobiček.
 • Denarni tok, ki določa razpoložljivi denar po vseh stroških.

V izračun je treba vključiti tudi morebitna odstopanja od načrtovanih količin.

Projekcija poslovnega izida in denarnega toka je osnova za oceno rentabilnosti naložbe in začetka poslovnega podviga.

Nazadnje je treba upoštevati najpomembnejša tveganja, povezana s poslovno idejo, in sicer tista, na katera je mogoče vplivati (na primer tveganja, povezana s prodajo, številom posrednikov ipd.), pa tudi tista, ki prihajajo iz širšega okolja in na katere ni mogoče vplivati (na primer davki, prometna razpoložljivost in mnogo drugega).

Po vseh teh analizah dobite celotno sliko vaše poslovne ideje in ta celovita slika se imenuje poslovni načrt. Če vam v poslovnem načrtu piše, da morate še naprej delati na uresničitvi vaše ideje, potem morate začeti zbirati finančna sredstva, ki so potrebna za konkretno uresničitev vaše ideje.

Analiza preloma

Analiza praga rentabilnosti vam lahko pomaga določiti najmanjše število enot izdelka, ki jih morate prodati, da dosežete rentabilnost ali najnižjo ceno, ki jo morate nastaviti za vsako enoto, da dosežete rentabilnost. Obe formuli temeljita na dveh spremenljivkah: vaših fiksnih stroških in vaših spremenljivih stroških. Stalni ali fiksni stroški, se z obsegom poslovanja ne spreminjajo, spremenljivi ali variabilne stroške, rastejo hkrati z rastjo obsega poslovanja in padajo, če se obseg poslovanja manjša. 

Fiksni stroški (FC) se ne spreminjajo glede na število gostov ali prodanih enot izdelka. Sem uvrščamo npr. plačilo zavarovanj, davkov, amortizacija, trženje, najemnina, naročnina … Spremenljivi stroški (VC) se razlikujejo glede na število gostov ali prodanih enot izdelka, sem uvrščamo plače zaposlenih, stroške hrane, gorivo, plačilo porabljenih energentov …

Vzorčna analiza točke preloma (Brake even analysis):

Vaše vprašanje: Koliko let moram delovati po dani ceni, da dosežem rentabilnost?

1. Začnite s tem, kar veste:

Urediti boste morali parkirišče, kupiti nekaj dodatnega pohištva in dodati zunanjo razsvetljavo, tako da bodo vaši stalni stroški investicije 25.000 €.

Stroški dela na gosta bodo znašali 5 €, obroki vaših gostov pa 18 €. Vaši spremenljivi stroški na gosta znašajo 23 €. 

Cena na noč bo 45 €/osebo in prepričani ste, da lahko dobite vsaj 300 nočitev na leto, tako da je vaša cena na enoto 13.500 €.

2. Formula točke preloma:

Skupni fiksni stroški/(cena na enoto – spremenljivi stroški) = točka preloma

25.000 € / (13.500 € – 6.900 €) = 3,7.

Torej, s 300 nočitvami na leto po vaši ceni 45 € boste morali delovati 3,7 let, da boste dosegli prag dobička!

Vzorčna analiza CENE preloma:

Vaše vprašanje: Kakšna bi morala biti moja cena na nočitev, da bi bila čista?

  1. Začnite s tem, kar veste:

Na podlagi prejšnjega primera bodo vaši fiksni stroški 25.000 €.

Na podlagi prejšnjega primera so vaši variabilni stroški na gosta 23 €.

Veste, da imate kapaciteto zagotoviti 500 nočitev na leto.

  2. Formula za prelomno ceno:

(Skupni fiksni stroški/število enot za prodajo) + spremenljivi stroški = cena preloma

(25.000 € /500) + 23 € = 73 €

Izhajajoč iz tega, če želite po enem letu zapolniti kapaciteto, naj vaša cena na gosta ne bo nižja od 73 €.

Določanje realnih ciljev glede dohodka

Porabite čas za ugotavljanje, kakšni so vaši prihodkovni cilji. Ti lahko vključujejo:

 • Presežek ali dobiček v prvem letu.
 • Zagotovite si dodaten dohodek, medtem ko imate redno službo izven kmetije.
 • Zaslužite ves svoj dohodek (vašega gospodinjstva) s kmetijstvom (v določenem časovnem okviru).
 • Preverite trenutne in dolgoročne družinske potrebe po dohodku (šolska šolnina, zdravstveno zavarovanje, upokojitev).
 • Povečajte dohodek na kmetiji na način, da se lahko na njej zaposlite vi ali vaši družinski člani.

Viri prihodkov v podeželskem turizmu

Turizem na kmetiji lahko generira dodaten zaslužek na kmetiji. Pri tem je potrebno biti dovolj inovativen, da svoje produkte in storitve preoblikujete na tak način, da jih lahko ponudite gostom. Poslovni načrt za podeželski turizem je najboljši način, da pokažete, kako se tokovi prihodkov in novi stroški uravnotežijo, da se zagotovi nov vir dobička.

Tudi v primeru, da želite ohraniti vašo kmetijsko dejavnost kot vaš glavni fokus, si lahko nekaj zaslužka zagotovite tudi na naslednje načine:

V tem poglavju so opisani možni viri dohodka:

– Vstopnice za dogodke.

– Pristojbina za turistične oglede.

– Prodaja svežih kmetijskih pridelkov.

– Prodaja predelanih kmetijskih pridelkov.

– Prodaja spominkov.

– Prispevek za pridobivanje veščin – delavnice.

– Prispevek za degustacijo.

– Najem objekta.

– Namestitev.

– Hrana.

Za vse pristojbine, ki jih zaračunate, je pomembno, da jih zagotovite v skladu z veljavnimi standardi in da preverite, ali so zaračunane v skladu z veljavnimi predpisi.

Vstopnice za dogodke

Turisti so pripravljeni plačati vstopnino za obisk prireditev ali sodelovanje na prireditvah. Ne pozabite, da so turisti pripravljeni plačati vstopnino za neko edinstveno izkušnjo. Vstopnina se lahko zaračuna za dogodke in dejavnosti. V kmečkem turizmu se lahko organizirajo številne prireditve. Od trgatve, košnje, kolesarske dirke, tekmovanja v lokostrelstvu, dirke s čolni, folklorne predstave do glasbenega festivala ali praznovanja pristnega običaja, praznika ali drugega pomembnega datuma.

Cena vstopnic se lahko oblikuje na več načinov:

– Odrasli lahko plačajo eno ceno, otroci in upokojenci pa drugo, nižjo ceno.

– Lahko se uvedejo skupinski popusti.

– Popust se lahko prizna ob nakupu nekaterih izdelkov na kmetiji ali ob rezervirani nastanitvi.

Razmislite o organizaciji dogodka, ki bi pritegnil turiste.

Pristojbina za turistične izlete

Če organizirate izlet (npr. ogled kmetije z vodnikom), lahko zaračunate pristojbino. Vodnik ste lahko vi ali kdo drug, ki ima dovolj znanja o vaši kmetiji. Turisti, ki so pripravljeni plačati to takso, običajno želijo spoznati pristnost življenja in dela na kmetiji, nekatere podrobnosti proizvodnih procesov, tehnološke posebnosti in druga edinstvena doživetja, ki jim jih vaša kmetija lahko ponudi.

Pristojbina za ogled se lahko oblikuje na več načinov:

– Odrasli lahko plačajo eno ceno, otroci in upokojenci pa drugo, nižjo ceno.

– Lahko se uvedejo skupinski popusti

– Možnost popusta ob nakupu nekaterih izdelkov na kmetiji.

Prodaja svežih kmetijskih pridelkov

Eden od razlogov, zakaj turisti prihajajo na kmetijo, je nakup svežih kmetijskih pridelkov po proizvajalčevih cenah. Poleg neposredne prodaje svežih izdelkov lahko uvedete tudi dejavnost »izberi in odnesi«, kjer si obiskovalci sami naberejo izdelke. Ker je zanimanje za zdravo hrano vse večje in ker ljudje vedno bolj želijo vedeti, od koga kaj kupujejo, ima ta vrsta dodatnega zaslužka perspektivo. 

Prodaja predelanih kmetijskih pridelkov

Številne kmetije si vse bolj prizadevajo za širitev prodaje svojih izdelkov z dodano vrednostjo. To lahko vključuje vse, kar lahko predelate na svoji kmetiji, torej vse predelave kmetijskih pridelkov (sir, maslo, marmelada, kompot, stisnjeni sokovi, vloženi izdelki, suho sadje, omake, namazi ipd.). Razmislite o tem, da bi nekatere od teh izdelkov ponudili kot spominke ali darila. Za prodajo prehrambnih izdelkov morate pridobiti ustrezna dovoljenja in certifikate (HACCP).

Prodaja spominkov

Zakaj ne bi vaša kmetija imela svojih spominkov? Zakaj ne bi na svoji kmetiji prodajali tudi spominkov, povezanih z regijo, v kateri ste? Najprej je zaželeno, da imate avtentične spominke, ki so povezani z vašo kmetijo in so bili tam izdelani: okraski, izdelki domače obrti, podeželske starine itd. Tem lahko vedno dodate klasične spominke: kape, majice, obeske itd. 

Prispevek za pridobivanje veščin – delavnice

Na kmetiji lahko izvajate različne delavnice, od rokodelskih do kulinaričnih. Smisel delavnic je, da prenesete svoje znanje in rokodelske izkušnje na vaše obiskovalce. Turisti radi ostanejo aktivni in se ukvarjajo s pridobivanjem novih znanj in veščin. Organizirate lahko izobraževalne delavnice na različne teme, kot so: kulinarična delavnica, priprava izdelkov za s seboj, striženje ovc, predenje volne, košnja sena, rezljanje buč, pletenje košar, oglarstvo itd. Tako kot druge kotizacije se tudi kotizacija za delavnice lahko oblikuje po različnih principih, na primer glede na število udeležencev ali drugače.

Prispevek za degustacijo

Pri turistih so zelo priljubljene sproščene degustacije hrane in pijače, ki jo pridelate na vaši kmetiji. Poleg degustacij vina ali žganja lahko organizirate tudi degustacije številnih drugih izdelkov. Sadovnjak lahko na primer ponudi degustacijo starih sort jabolk ali sliv. Če pridelujete mleko, lahko ponudite degustacije sirov, namazov in drugih mlečnih izdelkov. Če že sušite meso za lastne potrebe, lahko ponudite degustacijo mesnih izdelkov. Pomembno je, da je degustacijski prostor čist, urejen in higiensko v skladu z vsemi predpisi. Cena se običajno oblikuje na osebo. Udeležencem degustacije lahko priznate popust pri nakupu izdelka.

Najem objektov

Del kmetije kot je npr. soba za druženje ali piknik prostor lahko oddamo zainteresiranim zaključenim skupinam ali organizacijam. Prazen skedenj se lahko uporablja za plesne tečaje, manjše poroke, družinska srečanja, rojstne dneve, verske dogodke, srečanja in podobno. Prazen skedenj ali drug objekt lahko oddate tudi drugim, ki se ukvarjajo s turizmom za kakšno svojo prireditev ali dejavnost. Lepo zelenico lahko oddate v najem za piknike ali druge posebne dogodke.

Prepričajte se, da je vse, kar najamete, čisto in urejeno, da imate dostop do vode in sanitarij. 

Ceno lahko oblikujete glede na čas koriščenja (ura in pol dan, cel dan) ali na osebo.

Namestitev s prehrano

Prostore na vaši kmetiji lahko preuredite in prekategorizirate za oddajo (apartmaji, sobe s skupnimi prostori). Bivalni prostor mora imeti ustrezno kopalnico, stranišče in druge spremljajoče prostore v skladu s svojo kategorizacijo. Pristojbina je lahko na enoto (sobo) ali na osebo. 

Ne pozabite na popuste za otroke. Gostom lahko ponudite lokalno in domače pridelano hrano. V kolikor nimate možnosti priprave hrane se povežite z drugimi lokalnimi ponudniki, ki lahko hrano dostavijo. 

⇥ PRENESITE MODEL POSLOVNEGA NAČRTA

vrh strani

Izberite temo:

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA VAŠE LOKACIJE

Test: OCENA TURISTIČNEGA POTENCIALA REGIJE

Test: OSEBNA OCENA